Bookmark and Share

Sbor v roce 1975

Vydáno dne 01. 04. 2007 (18144 x přečteno)

100 let po svém založení

Nejdůležitější každoroční událostí byla valná hromada. Sbor konal za účelem výcviku členstva podle potřeby hasičská domácí cvičení a účastnil se veřejných cvičení jiných sborů na Klatovsku. Každoročně konal veřejnou zkoušku, vždy za přítomnosti dozorce hasičské župy klatovské.


Místní jednota má tři požární družstva, jedno družstvo mladých požárníků a deset členů je zařazeno do civilní obrany. Mimo svoji výchovnou a preventivní činnost zajišťuje i další úkoly. Tak v roce 1974 odpracovali členové na pomoc zemědělství 968 brigádnických hodin, v akci "Z" na úpravě koupaliště ve Strážově 175 hodin a mnoho dalších hodin na údržbě požární techniky, výstroje a výzbroje, vodních nádrží, požární zbrojnice a podobně. Také ve sběru železného šrotu nezůstávali pozadu. V roce 1974 odevzdali 8 700 kg železného šrotu a 57 kg barevných kovů. Jedenáct členů se stalo dobrovolnými dárci krve.

K dosažení vyšších výkonů a větší aktivity členů přispívají soutěže o nejlepší požární družstvo a soutěže jednotlivců. S rozvojem společnosti vzrůstají i nároky na požární ochranu, znalosti a fyzickou připravenost našich požárníků.

I s tímto pokrokem drží naši požárníci krok: v roce 1970 složilo 16 členů zkoušky a získalo tak odznak "Vzorný požárník III. stupně". Také v uvedeném roce 1975 se připravuje 12 členů ke zkouškám k získání odznaku III. stupně a 8 členů k získání II. stupně a fyzicky se připravují na pravidelných cvičeních. Mnoho členů bylo vyznamenáno čestným uznáním OV SPO.

Výbor základní organizace v roce 1975 je v tomto složení:

H

předseda sboru: Beneš Vladimír č. 240
místopředseda: Bouberle Václav č. 175
velitel: Jiřík Karel č. 252
jednatel: Kozák Václav č. 111
referent pro pol. vých. práci: Šindelář Josef
hospodář: Kalivoda Ferdinand č. 155
mater. technický referent: Denk Čeněk č. 67
referent prevence: Plincelner Stanislav č. 39
referent mládeže: Korschinský Alfréd č. 255
referent CO: Stýblo Robert
pomocník ref. mládeže: Fürbacher František
  Hodek Josef
strojník a řidič: Fürbacher Josef
revizoři účtů: Křížek Jan
  Beran Jindřich
  Kasík František

Tento výbor vstoupil do roku, ve kterém vedle normálních povinností čekaly i oslavy 100. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů ve Strážově, které pak byly velkolepou oslavou sta let poctivé a nezištné práce celých generací strážovských hasičů. Celodenní oslavy , zakončené večerním ohňostrojem na hřišti se opravdu vydařily a v celém Strážově i okolních obcích se na tento slavný den ještě dlouho vzpomínalo. V tomto jubilejním roce měli požárníci ve Strážově k dispozici následující požární techniku, výstroj a výzbroj:

1 autocisterna s vodním dělem RTH 1 nosítka
1 automobil Tatra 805 4 konve na benzin
1 motor. stříkačka PS 8 s příslušenstvím 38 lněných stejnokrojů
1 přívěs. motor. stříkačka DSP 12 9 ochranných obleků
4 pneumatiky 10,5/16 9 soukenných plášťů
4 duše 10,5/16 23 kožených opasků
1 dvoukolový naviják 8 párů kožených rukavic
1 autoplachta 1 služební brašna
1 autobaterie 10 pochvy na sekerky
1 ejektor 10 sekerek
3 skládací žebříky 19 dílů hadic B
2 proudnice clonové 10 dílů hadic C
1 trhací hák 5 dílů hadic C, pogum.
1 hasicí přístroj a další drobné příslušenství

Tato požární technika a výzbroj byla získána z prostředků MNV ve Strážově, jen malá část byla z dřívějšího inventáře.

Další výstroj níže uvedenou si požárníci pořídili sami vlastním nákladem. Finanční prostředky získali hlavně sběrem železného šrotu, pořádáním zábav a podobně.

39 tesilových vycházkových stejnokrojů 5 asbestových zástěr
39 čepic 3 asbestové rukávníky
18 stejnokrojů pro mladé požárníky 1 kompresor
9 párů gumových holínek 1 nabíječka
9 párů kožených bot ( kanady ) 2 kompletní asbestové obleky

Toto tedy bylo vybavení místní jednoty Československého svazu požární ochrany ve Strážově v roce 1975, kdy tato oslavovala 100 let od svého založení.

Tablo členů požárního sboru z r. 1975.Střed po směru hod. ručiček: Vladimír Beneš, Václav Kozák, Josef Hodek, Karel Jiřík Zleva paprsek č.1: František Štampach, Václav Bouberle, ,Jindřich Šedelbauer, Jindřich Beran, Josef Chval, Stanislav Plincelner, Josef Fürbacher, Jaroslav Denk, Alfréd Korschinský, František Kasík, Jakub Kalivoda, Čeněk Denk, Ferdinand Kalivoda, Ludvík Škach. Zleva paprsek č.2:Karel Soušek, Karel Kalivoda, František Toman, Václav Pivoňka, Otakar Denkschrtz, Jaroslav Muchka, Robert Stýblo st., Václav Jiřík, Václav Faltýn, Karel Holub, Josef Paveza, Rudolf Denk, Václav Jirkovský, Rudolf Jiřík Zleva paprsek č.3: Karel Matějka, Vlastimil Bouberle, Stanislav Presl, Ludvík Kiesenbauer, František Fürbacher, František Bříza, Petr Kroupar, Josef Denk. Předposlední řada: Robert Stýblo, Jindřich Šedelbauer, Bořivoj Jiřík, Václav Bouberle,František Kasík, Jan Toman, Josef Vaněk, František Muchka, Bohumil Křížek, Vintíř Piechota, Jan Santar, Václav Zollpiester, Antonín Jiřík, Josef Pauli, Václav Šplíchal, Jaroslav Vokurka, Ladislav Karas.Spodní řada:Svatopluk Šmalcl, Václav Bouberle ml., Josef Trčala, Štěpán Presl, Miroslav Matějka, Zdeněk Jiřík, Bořivoj Jirkovský, Fero Makás, Václav Šplíchal ml., Josef Hanžlík, Stanislav Toman, Pavel Hránek, Bohumil Škach, Antonín Bouberle, Jaroslav Bouberle

Obrázek z publikace, která vyšla při příležitosti oslav 100. výročí založení požárního sboru ve Strážově.

Požární zbrojnice

Při líčení posledních dvaceti pěti let sboru se musíme nejdříve ještě jednou vrátit do historie. Dlouhou dobu, snad již od založení sboru byla veškerá požární výzbroj uložena ve zděném přístavku na dvoře radnice. S přibývající technikou po roce 1945 se začalo uvažovat o nutné výstavbě nové požární zbrojnice. Nejprve se zvažovalo postavit tuto z materiálu, který by se získal z demolice v pohraničí. Po dlouhém rozhodování však z toho sešlo. Po zakoupení požárního auta, které muselo být uskladněno ve stodole u soukromníka, se stala věc s výstavbou již velmi aktuální. Proto MNV ve Strážově přidělil hasičům budovu bývalého chudobince v Káclinku. Dalo to hodně práce, hodně brigádnických hodin a zbrojnice byla. Žel, ne nadlouho. Zavedením nové autobusové linky do Strážova byla zbrojnice předána ČSAD na garáž pro autobus a požární technika se přestěhovala do bývalé stodoly na farním dvoře. To bylo roku 1963. Úprava této stodoly na garáž pro požární techniku i přes financování Národním výborem byla obtížná vzhledem k nedostatku materiálu, finančním obtížím a nutnosti veškeré úpravy provádět brigádnicky. Požární techniky však stále přibývalo a tato zbrojnice se již za necelých deset let stala zcela nevyhovující.

Proto přičiněním několika obětavých členů výboru požárního sboru za při-spění MNV se začalo v roce 1973 jednat o výstavbě nové požární zbrojnice. Po několika návštěvách a jednáních u ZRUP, n.p. Příbram vypracoval tento podnik projekt na výstavbu požární zbrojnice a střediska Ústavu národního zdraví v jedné budově ve Strážově. Původní rozpočet na celou stavbu byl 1 997 tis.Kčs. V obci se však v té době v rámci akce "Z" pod patronací MNV rozjela další velká stavba a to mateřská škola za více než 3 mil. Kčs. Z tohoto důvodu došlo k několikaletému zdržení výstavby požární zbrojnice. Strážovští požárníci, národní výbor a řada dalších občanů se s tímto stavem nechtěli smířit. Obrovským nasazením a svou obětavostí při mimořádných brigádách ( v tomto období bylo požárníky odpracováno více než 16 000 brigádnických hodin ) maximálně urychlili dokončení rozestavěné stavby.

28. ledna 1983 byla požární zbrojnice v rozpočtované částce bezmála 4 mil. Kčs slavnostně dokončena. V budově jsou v suterénu tři malé garáže pro osobní auta a kotelna. V přízemí tři veliké garáže pro požární auta, klubovna, kancelář a sklady. V patře pak 4 ordinace pro praktického, dětského, ženského a zubního lékaře včetně čekáren.

A tak mají dnešní hasiči pro svoji záslužnou práci ve Strážově skutečně velmi dobré zázemí.

Z počátku výstavby požární zbrojnice a zdravotního střediska ve Strážově v r. 1979.

Z jednání valné hromady sboru r. 1988. Zleva: velitel sboru Karel Jiřík, člen KVSPO a velitel okrsku Josef Fűrbacher, Jan Mayer z SPO Klatovy, předseda okrsku Václav Toman a jednatelka sboru Božena Jiříková.

Požární technika

Požární technika, výstroj a výzbroj, využívaná sborem dobrovolných hasičů ve Strážově se v posledních dvaceti pěti létech velmi výrazně zmodernizovala. Sbor má dnes mimo jiné k dispozici 2 hasičské autocisterny CAS 25 RTH a CAS 25 RTHP, a dopravní automobil AVIA DA 12. V roce 1999 obdržel další stříkačku PPS 12, kterou členové soutěžního družstva mužů přestavěli na soutěžní účely. Jednotka je vybavena dýchacím přístrojem Saturn. Samozřejmostí již je radiostanice na základně v prostorách hasičské zbrojnice, která řádně navazuje spojení s operačním střediskem. Dále jsou používány radiostanice ve vozidlech. Všichni členové zásahových jednotek, velitel a strojníci jsou řádně na tuto moderní techniku zaškolováni.

Spolková a kulturní činnost sboru

Spolková činnost sboru ve Strážově vychází po celá tato léta z tradičních demokratických hasičských hodnot. Jako hlavní náplň je vnímána činnost při hašení požárů, zachraňování lidských životů a majetku ve smyslu toho nejčistšího vzájemného přátelství a porozumění. Těžiště práce sboru proto spočívá v přípravě požární zásahové jednotky. Jedná se o veliký objem organizační práce, schůzové činnosti, praktického výcviku ve všech složkách, počínaje prací s mládeží která je tradičně ve sboru na dobré úrovni, prací s dorostem, družstvem žen i soutěžními družstvy mužů z kterých se pak tvoří zásahová jednotka.

Protože sbor ve Strážově vyznával vždy zejména tyto tradice, t.j. převažovala požárnická činnost nad politickou, zůstal po roce 1989, po rozpadu jeho zastřešující organizace - Národní fronty, sbor stále v nezměněném kádrovém obsazení. Zkušení funkcionáři jako Vladimír Beneš, Karel Jiřík, Božena Jiříková, Ferdinand Kalivoda a další převedli místní jednotku Československého svazu požární ochrany zpět ke Sboru dobrovolných hasičů bez jakýchkoli obtíží a celá činnost , včetně trvale připravené zásahové jednotky byla po tuto dobu na stejně vysoké úrovni.

Významnou roli hraje sbor i v okrsku Strážov, který sdružuje sbory Strážova a všech osad patřících do obce. V tomto okrsku vykonává funkci okrskového velitele Josef Fürbacher a preventisty Alfréd Korschinský, členové sboru ve Strážově.

Sbor ve Strážově má i svou nezastupitelnou úlohu ve společenském a kulturním dění obce. Kromě velmi tradičních každoročních bálů pořádá sbor pro své členy a přátele řadu poznávacích zájezdů, pro mládež letní pobytové i putovní tábory. Pro propagaci své činnosti v široké občanské veřejnosti pořádá sbor veřejná námětová cvičení a v létech 110., 115. a 120. výročí založení sboru uspřádal hezké oslavy těchto výročí s bohatými celodenními programy. Sbor věnuje stálou pozornost svým ženám-členkám a starším členům, které navště-vuje s malou pozorností při jejich životních jubileích. O činnosti sboru je vedena kronika, založená v roce 1984 Josefem Pavezou.

Sbor dobrovolných hasičů je dnes ve Strážově jedním z nejuznávanějších a nejčilejších občanských sdružení.

Práce s mládeží

Práce s mládeží má ve sboru rovněž bohatou tradici. Dle dochovaných dokumentů již v roce 1908 byl zřízen při sboru hasičský dorost. Zemská školní rada z 29.11.1908 sice činnost dorostu nepovoluje, ale ten ve Strážově trvá dál a účastní se činně života sboru.

Z novodobé historie si v mládežnické kronice, vedené od roku 1970 můžeme přečíst, že se mládež zúčastňuje žňových hlídek, různých brigád, táboření a hry "Plamen". Hra "Plamen" je jednou z náplní činnosti hasičské mládeže až do současné doby.

V současnosti jsou při Sboru dobrovolných hasičů ve Strážově 2 kolektivy mladých hasičů o nejméně deseti členech a 1 kolektiv dorostu. Duší mládežnických družstev je v posledních létech Jan Adamec ml., který jako vedoucí věnuje práci s mládeží opravdu mnoho svého volného času. Svou mimořádně obětavou prací mládež přímo nadchl a přivedl družstva mladých hasičů ze Strážova na přední místa v okrese. Například v roce 1997 vyhráli ve hře "Plamen" při závěrečném srazu v Rabí a uspěli i při oblastním kole této hry v Klatovech ve dnech 14. a 15. června 1997.

V roce 1999 obsadila družstva mladých hasičů při okresním srazu hry "Plamen" v Klatovech 1. a 11. místo ze 30 kolektivů. V rámci kraje obsadilo strážovské družstvo - přeborník okresu hezké 7. místo.

Kolektivy mládeže se utužují při různých hasičských soutěžích, při každo-ročním letním putovním táboře a při desítkách hodin výcviku.

Mládež dává strážovskému sboru záruku, že o jeho činnost je dobře postaráno i do budoucnosti.

Družstvo mladých požárníků v r. 1972. Stojící členové zleva: Stýblo Robert, Trčala Josef, Jiřík Karel, Denk Jaroslav, Škach Bohuslav. Žáci zleva: Kroupar, Toman, Beneš, Šindelář, Presl, Kisenbauer, Jiřík, Cíl. Klačící: Denk, Grasl, Soušek. Po stranách: Beneš Vladimír, Korschinský Alfréd.

Družstvo mladých požárníků v r. 1977. Zleva vedoucí: Josef Fűrbacher, Jan Grasl, Bořivoj Jiřík, Stanislav Toman, Pavel Plincelner, Jaroslav Denk, Jiří Hosnedl, Václav Faltýn. Sedící: Pavel Jiřík, Karel Vítovec, František Fremuth a Zdeněk Jiřík.

Starší družstvo mladých hasičů r. 2000. Stojící zleva: Petra Gondeková, Václav Soušek, Martin Kopecký, Pavel Fürbacher, David Rubáš Zleva dole:Jitka Jiříková, Eva Kasíková, Lenka Fricová, Petra Kasíková, Blanka Růžičková.

Mladší družstvo mladých hasičů r. 2000. Zleva nahoře: Martin Kolář, Jiří Denk, Štefan Gondek, Zdeněk Majer, Josef Čermák, Lukáš Kiesenbauer, Pavel Jiřík, Václav Kolář. Zleva dole: Alena Preslová, Eva Bouberlová , Dagmar Majerová, Vladimíra Rendlová, Pavlína Studničková, Zdeňka Žatková, Alena Kolrosová

 Zapojení žen

Ve Sboru dobrovolných hasičů ve Strážově dobře pracují i dvě družstva žen, každé v jiné věkové kategorii. Družstvo žen ve druhé věkové kategorii vede velitel sboru, bratr Jindřich Kiesenbauer. Nejlepší vizitkou jejich kvalitní přípravy je 2. místo získané v roce 1998-1999 v okrese.

Družstvo žen 1. a 2. věkové kategorie hasičského sboru Strážov. Horní řada: Dana Rubášová,Anna Tomanová, Veronika Sedláčková, Marie Rendlová, Jitka Kiesenbauerová, Anna Fürbacherová, Petra Preslová. Dolní řada: Jitka Muchková, Michaela Benešová, Marcela Kasíková, Andrea Kiesenbauerová, Věra Soušková.

Družstvo mužů hasičského sboru Strážov. Horní řada: David Fürbacher, Vlastimil Fürbacher , Jan Beneš, Filip Šimanovský, Aleš Matějka. Dolní řada: Jan Adamec, Jiří Bouzek, Stanislav Kopecký, Lukáš Fric.


Zdroj: Josef Kodým