Bookmark and Share

Prevence pro domácnost

Vydáno dne 05. 12. 2007 (5487 x přečteno)

Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířata a majetek; při zdolávání požárů, živelních pohrom a jiných mimořádných událostí je povinen poskytovat přiměřenou osobní pomoc, nevystaví-li tím vážnému nebezpečí nebo ohrožení sebe nebo osoby blízké anebo nebrání-li mu v tom důležitá okolnost, a potřebnou věcnou pomoc.


Jak předcházet vzniku požárů v domácnostech – všeobecně:
- k rozdělávání ohně v kamnech nebo krbech nepoužívat hořlavou kapalinu,
- pokud máme kamna a krby v provozu nenecháváme je bez dozoru,
- do těsné blízkosti tepelných spotřebičů nedáváme hořlavé látky,
- spotřebiče na kapalná paliva doplňujeme náplní až po vychladnutí spotřebiče,
- každých 5 let necháme provést revizi elektroinstalace, el. spotřebičů, rozvodu plynu v domácnosti a plynových spotřebičů,
- přibývajícími el. spotřebiči v domácnostech dochází k přetížení el. instalace a tím možnosti ke vzniku požárů,
- mikrovlnné trouby a rychlovarné konvice po použití raději odpojíme od el. sítě, jsou často příčinou požáru,
- pokud máme v provozu el. spotřebiče nenecháváme je nikdy bez dozoru.

Hořlavé nebo požárně nebezpečné látky:

Pevná paliva - se ukládají odděleně od jiných druhů paliv, nebo hořlavých anebo hoření podporujících látek.

Hořlavé kapaliny - se skladují nebo ukládají pouze v obalech k tomuto účelu určených.

Nelze je ukládat ve společných místnostech a ve sklepních prostorách bytových domů nebo ubytovacích zařízení s výjimkou hořlavých kapalin potřebných k vytápění těchto objektů v maximálním množství 40 litrů v nerozbitných přenosných obalech pro jeden tepelný spotřebič.

Garáže - v jednotlivých a řadových garážích lze ukládat nejvýše 40 litrů benzínu pro osobní automobily a 80 litrů pohonných hmot pro nákladní automobily v nerozbitných přenosných obalech a nejvýše 20 litrů olejů na jedno stání. V hromadných garážích se pohonné hmoty ani oleje neukládají, s výjimkou provozních náplní a záložního paliva, které jsou součástí vozidel.

Nádoby s hořlavými nebo hoření podporujícími plyny (např. lahve, sudy, kontejnery, nádrže) se umísťují na snadno přístupných a dostatečně větraných a proti nežádoucím vlivům chráněných místech. Tyto nádoby nelze nikdy ukládat v prostorách pod úrovní okolního terénu, ve světlících, v garážích, kotelnách, místnostech určených ke spaní, ve společných prostorách bytových domů a ubytovacích zařízení.

Propan – butan je za normálních podmínek plyn těžší než vzduch je hořlavý, bez barvy a nekorozivní. Vzhledem k tomu, že může nahradit ve vzduchu kyslík, působí jako látka, která způsobuje dušení.

Komíny a kouřovody - se udržují v takovém stavebně technickém stavu, aby byla zajištěna požární bezpečnost při provozu připojených tepelných spotřebičů. Čištění a kontrola komínů se zabezpečuje ve lhůtách a způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem:

spotřebiče na tuhá a kapalná paliva do výkonu 50kW šestkrát ročně
spotřebiče na plynná paliva do výkonu 50 kW s komínovou vložkou dvakrát ročně
bez komínové vložky šestkrát ročně
s výkonem nad 50 kW čtyřikrát ročně
spotřebiče paliv do výkonu 50 kW v rekreačních domcích a chatách a pokud nejsou užívány celoročně nejméně jednou ročně

Vybírací, vymetací a čistící otvory musí být uzavřeny těsnými dvojitými nebo zdvojenými komínovými dvířky z nehořlavých materiálů. Komínová dvířka otvorů umístěných na veřejně přístupných místech (schodiště, chodby) mají být uzamykatelná nebo zajištěná uzamykatelnou závorou.

Hořlavé látky, které se ukládají v půdních prostorách - za bezpečné se považuje jejich umístění ve vzdálenosti nejméně 1 m od vnějšího povrchu komínového tělesa.

Tepelné spotřebiče - při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů, u kterých není k dispozici průvodní dokumentace (návod výrobce na provoz, kontroly, údržbu, obsluhu apod.), se postupuje podle dokumentace technicky a funkčně srovnatelných druhů a typů spotřebičů. V případech uvedených v odstavci tepelné spotřebiče nebo není-li bezpečná vzdálenost spotřebiče od povrchů stavební konstrukce, podlahové krytiny a zařizovacích předmětů z hořlavých hmot doložena zkouškou nebo předepsána technickou dokumentací, stanoví se bezpečné vzdálenosti podle normativních požadavků.

Každý spotřebič pevných paliv instalovaný na podlaze z hořlavé hmoty musí být opatřen upevněnou ochrannou podložkou přesahující jeho půdorys o následující hodnoty:

u spotřebičů pevných paliv k vaření nejméně
- 600 [mm ] před přikládacím a popelníkovým otvorem,
- 300 [mm ] od bočních a svislých hran těchto otvorů,

u ostatních spotřebičů pevných paliv nejméně
- 300 [mm ] před přikládacím a popelníkovým otvorem,
- 100 [mm ] na ostatních stranách spotřebiče.

Krb na pevné palivo instalovaný na podlaze z hořlavé hmoty musí být opatřen izolační nehořlavou podložkou přesahující půdorys ohniště nejméně:
- 800 [mm] ve směru kolmém na otevřenou popř. otevíratelnou stranu,
- 400 [mm] ve směru rovnoběžném s touto stranou.

Ukládání popela - při používání tepelných spotřebičů na tuhá paliva se nevychladlý popel ukládá do nehořlavých uzavíratelných nádob.

Vonné i nevonné svíčky, aromalampy - při používání vonných aromalamp a ostatních druhů vonných i nevonných svíček se tyto nesmí ponechat při jejich hoření bez dozoru !!! Nutno bedlivé pozorovat a sledovat !!! Žádný druh těchto výrobků nesmí být položen na hořlavých podložkách !!!

Vypalování porostů - je zakázáno !!!


Zdroj: dle § 78, odst.(1) písm.s), zákona č.133/85 Sb.