Bookmark and Share

Dálková doprava vody ze stroje do stroje

Vydáno dne 20. 03. 2008 (10449 x přečteno)

Informace pro strojníky zásahové jednotky města a obcí. Jedná se o dálkovou dopravu vody, která se může použít při lokalizaci požáru .


Sací výška

Je výška mezi vodní hladinou a osou čerpadla, do 1,5 metru můžeme počítat se 100% jmenovitého výkonu čerpadla. Zvětšuje-li se sací výška, množství vyčerpané vody se zmenšuje. Při sací výšce 7,5 metrů jsme schopni čerpat pouze 50% ze jmenovitého výkonu čerpadla.
Sací výšku ovlivňuje také teplota vody. Maximální sací výšku při sání teplé vody ukazuje následující tabulka:

Teplota vody ve oC

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Max. sací výška

7,5

6,9

6,5

5,9

4,5

3,5

2,8

1,6

 

Potřebné množství vody

Na 10 metrů fronty hašení je zapotřebí minimálně 200 litrů vody za minutu, což představuje útočný proud C. Při dálkové dopravě vody používáme útočné proudy 2, 3 nebo 4. Dopravované množství vody je pak 400 l/min., 600 l/min., nebo 800 l/min.

Druh hadic

- hadice izolované - těsnící vnitřní vložka je vyrobena z gumy, nebo jiného materiálu a povrchová část hadice nejčastěji z chemlonu
- hadice surové (konopné) - vyrobené z klasických materiálů, bez vnitřní vložky

Drsnost vnitřních ploch jednotlivých druhů hadic je podstatná při určování takzv. měrných hadicových ztrát, pamatujme si, že hadice surové mají podstatně větší drsnost a proto i ztráty v nich jsou přibližně dvojnásobné oproti hadicím izolovaným.

Tlakové ztráty a nárůst tlaku při dálkové dopravě vody

  • Účinné stříkání - je tlaková ztráta, která je nezbytná k docílení účinného dostřiku proudnic, hodnota ztráty činí 40 m.vod.sl.
  • Ztráta tlaku na rozdělovači a ostatních armaturách, hodnota činí 7,5 m.vod.sl.
  • Ztráta tlaku na převýšení - pokud chceme dopravit vodu na výše položené místo, musíme počítat s tím, že na každý 1 metr převýšení je ztráta tlaku 1 m.vod.sl.
  • Ztráta na vstupní tlak do dalšího stroje - aby byly anulovány menší výkyvy tlaku v hadicovém vedení a nedocházelo pro čerpání vody k jejich zploštění je stanovena hodnota vstupního tlaku do dalšího stroje 15 m.vod.sl.
  • Ztráta v hadicích je největší ztrátu při dálkové dopravě vody. Je způsobena drsností vnitřních ploch hadic, množstvím (rychlostí) protékající vody a celkovou délkou hadicového vedení. Podkladem pro zjištění ztrát v hadicích je měrná hadicová ztráta.

tab.1

na vzdálenost 100m

při množství dopr. vody v litrech za minutu (Q)

měrná hadic. ztráta (m.vod.sl.)

izolované

surové

400

4

8

600

8

16

800

16

32

Celkovou hodnotu ztrát v hadicovém vedení zjistíme, když měrnou hadicovou ztrátu vynásobíme počtem 100metrových úseků celé trasy. jak je patrno z výčtu měrných hadicových ztrát, dopravuje se v jednom vedení B/75 maximálně 800 litrů vody za minutu. Při větším dopravovaném množství by nárůst tlakových ztrát byl příliž velký a dálková doprava vody neefektivní pro velký počet nasazených strojů.
Údaje v tabulce jsou pro lepší zapamatování zaokrouhleny.

Nárůst tlaku

S tlakovým nárůstem se můžeme setkat pouze v jednom případě a to, pokud hadicové vedení klesá. Na jednom metru klesání získáme tlak 1 m.vod.sl.

Určení počtu strojů

Celkový počet strojů vypočítáme, když sečteme všechny známé ztráty na celé trase a součet dělíme konstantním číslem 65, které představuje využitelný tlakový spád (vstupní tlak do stroje 15 m.vod.sl. odečtený od výstupního tlaku čerpadla 80 m.vod.sl.).

Příklad:
Ztráty na účinné stříkání 40 m.vod.sl. + ztráty na rozdělovači 7,5 m.vod.sl. + na převýšení 30 m.vod.sl. + v hadicích 160 m.vod.sl.=237,5

237,5 : 65 =3,65 => 4 stroje

Výpočet vzdálenosti mezi stroji

Vzdálenost mezi stroji vypočítáme, když od tlaku na stroji (80 m.vod.sl.) odečteme ztráty, rozdíl dělíme měrnou hadicovou ztrátou podle množství dopravované vody a druhu hadic (tab.1). V praxi však můžeme používat pro určování vzdálenosti následujících tabulek (tab.2 a tab.3).

 

Tabulka vzdálenosti mezi stroji vyjádřená počtem hadic (tab.2):

průtok l/min.

druh hadic B/75

stoupání v metrech

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

400

konopná

40

37

34

31

28

25

21

18

15

12

9

6

izolovaná

80

74

68

62

56

50

42

36

30

24

18

12

600

konopná

19

17

16

14

13

11

10

9

7

6

4

 

izolovaná

38

34

32

28

26

22

20

18

14

12

8

 

800

konopná

11

10

9

8

7

6

6

5

4

3

 

 

izolovaná

22

20

18

16

14

12

12

10

8

6

 

 

tlak na čerpadle - 80m.vod.sl.
vstupní tlak do dalšího stroje - 15 m.vod.sl.
délka hadice - 20 metrů

 

Tabulka vzdálenosti mezi posledním strojem a rozdělovačem vyjádřená počtem hadic (tab.3):

průtok l/min.

druh hadic B/75

stoupání v metrech

0

5

10

15

20

25

30

400

konopná

20

17

14

11

7

4

3

izolovaná

40

34

28

22

14

8

6

600

konopná

9

8

6

5

3

2

 

izolovaná

18

16

12

10

6

4

2

800

konopná

5

4

3

3

2

 

 

izolovaná

10

8

6

6

4

2

 

tlak na čerpadle - 80m.vod.sl.
tlak na proudnici - 40 m.vod.sl.
délka hadice - 20 metrů

Pozn.: Na zaplnění hadice B/75 je zapotřebí 88 litrů vody

Příklad výpočtu (oproti určování z tabulek je přesnější):
Máme určit vzdálenost mezi stroji při dopravě 600l vody za min., kde převíšení je mezi prvním a druhým strojem 17m a od druhého stroje na požářiště je převíšení nulové. Jsou použity hadice surové - konopné.
Nejprve vypočítáme vzdálenost mezi prvním a druhým strojem - od tlaku na stroji (80 m.vod.sl.) odečteme ztráty (vstupní tlak 15 m.vod.sl. a ztráty na převýšení 17 metrů = 17 m.vod.sl.):
80 - 15 - 17 = 48
48 : 16 (dle tab.1) = 3
3 x 100m = 300m

Nyní vypočítáme vzdálenost od druhého stroje k rozdělovači - od tlaku na stroji (80 m.vod.sl.) odečteme ztráty (na rozdělovači 7,5 m.vod.sl. a na účinné stříkání 40 m.vod.sl.):
80 - 7,5 - 40 = 32,5
32,5 : 16 (dle tab.1) =2,03
2,03 x 100m = 203m

Vzdálenost mezi prvním a druhým strojem je 300 metrů, mezi druhým a rozdělovačem 200 metrů (zaokrouhleno na délku hadic).


Zdroj: kolar@uhlava.cz